modell

Ägarstruktur

Svedab är ett statligt ägt aktiebolag som äger Öresundsbrons svenska landanslutningar och 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Den andra hälften ägs av vår danska motsvarighet A/S Øresund. Svedabs styrelseledamöter ingår även i konsortiets styrelse. Svedabs aktier förvaltas av Regeringen (Näringsdepartementet).

Årsstämmoprotokoll 2017
Kallelse årsstämma 2017
Nominering av styrelse samt andra beslut årsstämma 2017
Bolagsordning antagen 27 april 2015
Regeringsprop_199697_161
Regeringsprop_199091_158

Styrelse

Bo Lundgren
Styrelsens ordförande sedan 2016

Styrelseordförande i Lundgren & Hagren AB, Sparbanksstiftelsen Öresund och Specialfastigheter AB, vice ordförande i Sparbanken Skåne AB, ledamot i Sparbankernas Riksförbund och Öresundsbrokonsortiet.

Född: 1947

Lars Erik Fredriksson
I styrelsen sedan 2015

Bolagsförvaltare Näringsdepartementet. Styrelseordförande i Scior Geomanagement AB, ordförande OECD WPSOPP, styrelseledamot i Öresundsbrokonsortiet, Arlandabanan Infrastructure AB och EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock.

Född:1964

Kerstin Hessius
I styrelsen sedan 2012

Vd Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Björn Borg AB, Hemsö Fastighets AB, SPP Pension & Försäkring AB, Vasakronan AB och Öresundsbrokonsortiet.

Född: 1958

Jan Olson
I styrelsen sedan 2013

Styrelseordförande i Arlandabanan Infrastructure AB och Luftfartsverket (LFV). Styrelseledamot i Öresundsbrokonsortiet.

Född: 1950

Malin Sundvall
I styrelsen sedan 2017

Chefsjurist LKAB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB.

Född: 1973

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten ingår i Svedabs årsredovisning.

Svedab följer Svensk kod för bolagsstyrning. Koden utgör en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen.

Koden främsta syfte att stärka förtroendet för de svenska börsbolaget genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrning i dessa bolag. Koden är en norm för god bolagsstyrning och inte tvingande. Ett bolag kan därför välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet. Bolaget ska då öppet redovisa och ange skälen till avvikelse enligt principen “följa eller förklara”.

Svensk_kod_for_bolagsstyrning-2010
Revisors_yttrande_betraffande_arsstammans_riktlinjer_om_ersattning_till_ledande_befattningshavare

bladvatten

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen används för att beskriva ett bolags ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, ur såväl positiv som negativ synvinkel. Det handlar om att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling, gentemot intressenter både inom och utanför organisationen.

Svedabs hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiative´s riktlinjer och ses som ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt för Svedab och Öresundsbrokonsortiet.

Svedab hållbarhetsredovisning 2016:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Svedab hållbarhetsredovisning 2015:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

hallbarhetsredovisning

Uppförandekod

Ett hållbart företagande kräver ett socialt ansvarstagande. Vi har därför valt att implementera ISO 26000 som grund för verksamhetsstyrningen.

Svedabs uppförandekod utgörs av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Riktlinjerna ska prägla alla beslut som fattas och på vilket sätt vi bemöter våra intressenter.

Uppförandekod

uppf_kod1
uppf_kod2