shutterstock_301319351_bron

Året i korthet

SVEDAB

Rörelseresultat
Rörelseresultatet stärktes och blev 7 MSEK bättre än föregående år och förklaras av högre banavgifter och lägre driftskostnader. Yttre Ringvägen försågs med ny beläggning 2016 och bidrog till högre kostnader.

Resultat före skatt
Resultatandelen i konsortiet blev 24 MSEK sämre jämfört med föregående år. Konsortiets intäkter ökade liksom rörelseresultatet men motverkades av högre finansiella kostnader, som förklaras av att föregående års räntekostnader påverkades positivt av orealiserade valutakursvinster till följd av att den danska kronan stärktes mot både euron och svenska kronan.

Årets resultat
Årets resultat blev 11 MSEK sämre. Förändringen i resultatandelen kompenserades delvis  av ett förbättrat rörelseresultatet liksom räntenetto.

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2017 2016
Nettoomsättning 11 9
Rörelseresultat -63 -70
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 711 735
Resultat från övriga finansiella poster -45 -48
Resultat före skatt 603 617
Årets resultat 470 481
Eget kapital 1 378 855
Räntebärande nettoskuld 3 005 2 945
Genomsnittlig finansieringskostnad % 1,5 1,7

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Rörelseresultat
Intäkterna ökade med 62 MDKK, varav vägtrafikintäkterna med 59 MDKK och driftskostnaderna minskade med 13 MDKK, vilket sammantaget ledde till att rörelseresultatet förbättrades med 82 MDKK. Dygnstrafiken ökade med 1,7 procent. Lyckade satsningar på effektivisera driften av bron ledde till minskade driftskostnader.

Årets resultat
Räntekostnaderna steg under året p g a högre inflation under 2017 än 2016 medan värdeförändringen, till följd av att finansiella instrument värderas till verkligt värde, gav ett positivt utfall som ledde till att årets resultat blev högre än rörelseresultatet.

MDDK om inget annat anges
Nyckeltal* 2017 2016
Intäkter 1 928  1 866
Omsätttningsökning, % 3  4
Rörelseresultat 1 389  1 306
Finansnetto 79  -497
(varav värdeförändring) (398)  (-211)
 Årets resultat 1 468  809
Öresundsbron 15 277  15 463
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 13 811  13 391
Vägfordon per dygn 20 631  20 284
*(100 %, IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna avser att börja göra uttag från konsortiet 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt 2028.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

graf_aterbetalning

Finansiella rapporter

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Svedab Årsredovisning 2017:
Online
PDF*

Tidigare rapporter:
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari – september 2017
Delårsrapport januari – juni 2017
Delårsrapport januari – mars 2017

hr_svedab_q2-2018

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2017:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

hr_svedab_2017

Tidigare rapporter

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Årsstämma: 19 april 2018

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – september 2018: 31 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018: 15 februari 2019

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >