shutterstock_301319351_bron

Året i korthet

SVEDAB

Rörelseresultat
Rörelseresultatet blev 7 MSEK lägre jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av projekteringskostnader för nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö.

Resultat före skatt
Resultatandelen i konsortiet blev 152 MSEK lägre jämfört med föregående år. Konsortiets intäkter liksom rörelseresultatet ökade medan finansnettot försämrades, vilket i huvudsak förklaras av en realiserad negativ effekt på indexrelaterade instrument. Indexrelaterade instrument med kortare löptid har förtidsinlösts och ersatts med icke indexrelaterade instrument med längre löptid, som ett led i att anpassa skuldportföljden till konsortiets utdelningspolicy och längre återbetalningstid för lånen.

Årets resultat
Årets resultat blev 123 MSEK lägre jämfört med föregående år på grund av att resultatandelen i konsortiet blev lägre.

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2017 2016
Nettoomsättning 11 9
Rörelseresultat -63 -70
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 711 735
Resultat från övriga finansiella poster -45 -48
Resultat före skatt 603 617
Årets resultat 470 481
Eget kapital 1 378 855
Räntebärande nettoskuld 3 005 2 945
Genomsnittlig finansieringskostnad % 1,5 1,7

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Rörelseresultat
Intäkterna ökade med 28 MDKK, 2 procent, medan driftskostnader ökade marginellt, vilket sammantaget ledde till att rörelseresultatet förbättrades med 24 MDKK. Dygnstrafiken låg på ungefär samma nivå som föregående år.

Årets resultat
Ett lägre finansnetto jämfört med föregående år ledde till att rörelseresultat blev 86 MDKK lägre jämfört samma period.

MDDK om inget annat anges
Nyckeltal* 2017 2016
Intäkter 1 928  1 866
Omsätttningsökning, % 3  4
Rörelseresultat 1 389  1 306
Finansnetto 79  -497
(varav värdeförändring) (398)  (-211)
 Årets resultat 1 468  809
Öresundsbron 15 277  15 463
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 13 811  13 391
Vägfordon per dygn 20 631  20 284
*(100 %, IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna avser att börja göra uttag från konsortiet 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt före 2030.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

graf_aterbetalning

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Tidigare rapporter:
Svedab Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari – september 2017
Delårsrapport januari – juni 2017
Delårsrapport januari – mars 2017

svedab_q4_2018_mockup

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2017:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

hr_svedab_2017

Tidigare rapporter

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Årsstämma: 19 april 2018

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2018: 15 februari 2019

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >