shutterstock_301319351_bron

Året i korthet

Rörelseresultat
Högre banavgifter bidrog till ökad nettoomsättning, driftskostnaderna ökade som en följd av att Yttre Ringvägen under våren försågs med ny beläggning, vilket tillsammans ledde till ett något försämrat rörelseresultat.

Resultat före skatt
Resultatandelen i konsortiet ökade med 332 MSEK och förklaras av förbättrat rörelseresultat, lägre räntor och en realiserad valutakursvinst. Resultatet från övriga finansiella poster blev något bättre på grund av den fortsatt låga räntenivån.

Årets resultat
Konsortiets resultatutveckling ledde till att Svedab gjorde en stark resultatförbättring 2016.

Svedab

MSEK om inget annat anges
Nyckeltal 2016 2015
Nettoomsättning 9 6
Rörelseresultat -70 -67
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 735 403
Resultat från övriga finansiella poster -48 -50
Resultat före skatt 617 286
Årets resultat 481 223
Eget kapital 855  336
Räntebärande nettoskuld 2 945 2 876
Genomsnittlig finansieringskostnad % 1,7 1,8

Öresundsbrokonsortiet

MDDK om inget annat anges
Nyckeltal* 2016 2015
Intäkter  1 866 1 797
Omsätttningsökning, %  4 4
Rörelseresultat  1 306 1 226
Finansnetto  -497 -92
(varav värdeförändring)  (-211) (235)
 Årets resultat  809 1 134
Öresundsbron  15 463 15 682
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde)  13 391 14 692
Vägfordon per dygn  20 284 19 308
 * (IFRS, 100 %)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska i framtiden amorteras med hjälp av de medel som Öresundsbron genererar. Ägarna kommer att börja göra uttag från konsortiet när företaget redovisar fritt eget kapital. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

modell2_svedab

Övriga rapporter

Svedab hållbarhetsredovisning 2016:
Online
PDF*

Svedab hållbarhetsredovisning 2015:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

hr_svedab_2016

Tidigare rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma 2016: 20 april 2017

Rapporter 2017

Bokslutskommuniké 2016: 15 februari
Delårsrapport januari-mars: 28 april
Delårsrapport januari-juni: 15 augusti
Delårsrapport januari-september: 31 oktober

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >